แจ้งซ่อมด่วน
ปฎิทิน
March 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สถิติ
เปิดเมื่อ15/08/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม56540
แสดงหน้า68635
วิสัยทัศน์ (เข้าชม 483 ครั้ง)


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์


ติดประกาศ อังคาร 6กย.  55@ 22:28:56 เกษตร โดย Boonlue

วิสัยทัศน์  (Vision)

  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ  บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  นำสู่ความเป็นมารตฐานสากลบน พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  (Mission)

  1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก
  2.  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  5.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล
  6.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน  องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา

ป้าประสงค์  (Goals)

 

  • นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

1.  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์  สุจริต
3.  มีวินัย
4.  ใฝ่เรียนรู้
5.  อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ

มรรถนะสำคัญของผู้เรียน


1.  เป็นเลิศวิชาการ
2.  สื่อสารได้  2  ภาษา
3.  ล้ำหน้าทางความคิด
4.  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก