แจ้งซ่อมด่วน
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ15/08/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม60253
แสดงหน้า72474
อาคารสถานที่

อ่าน 1061 | ตอบ 2

 • ที่ตั้งและอาณาเขต
  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ตั้งอยู่เลขที่ 1753 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

  • ทิศเหนือ             ติดกับถนนมิตรภาพ
  • ทิศใต้                 ติดกับหมู่บ้านการเคหะ   
  • ทิศตะวันออก      ติดกับที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก        ติดกับศูนย์วัจัยหม่อนไหมนครราชสีมา

  นื้อที่ของโรงเรียน            
  • ปี พ.ศ. 2510  โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่  ณ  ที่ปัจจุบัน  เลขที่  1753  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  176  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา    
  • ปี  พ.ศ. 2536   โรงเรียนได้แบ่งพื้นที่จำนวน  14  ไร่  ให้กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเป็น  โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา  (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล)  เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทาง     การได้ยิน
  ปัจจุบัน  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  มีเนื้อที่
  161  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา
   
 • อาคาร 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบ 324 ชั้นล่างจัดเป็นห้องทำงาน สำนักงานต่างๆ ได้แก่
  • ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  • ห้องทะเบียน
  • ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานสารบรรณ
  • ห้องประชาสัมพันธ์
  • ห้องแนะแนว
  • สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
 • อาคาร 2 หรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นอาคาร 7 ชั้น ประกอบด้วย ห้องดนตรีไทย , ศูนย์คอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบพิเศษ , ห้องประชุมอเนกประสงค์ , ห้องอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ห้องพิพิธภัณฑ์พืช , ห้องผู้อำนวยการ
 • อาคาร 3 เป็นอาคาร 3 ชั้น จัดเป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคาร 4 เป็นอาคาร 3 ชั้น จัดเป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • อาคาร 5 เป็นอาคาร 2 ชั้น จัดเป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาธุรกิจ
 • อาคาร 6 เป็นอาคาร 3 ชั้น จัดเป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 7 เป็นอาคาร 4 ชั้น จัดเป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเป็นโรงอาหาร (ชั่วคราว)
 • อาคารศิลปศึกษา จัดเป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา มีรูปปั้นพระวิษณุอยู่ด้านหน้า
 • อาคารศูนย์เกษตรกรรม มี 2 ห้องเรียน และมีอาคารศูนย์เกษตรเพื่อประสานงานดูแลรับผิดชอบเนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ และสวนพฤกษศาสตร์ราชสีมาวิทยาลัยรวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆ
 • อาคารศูนย์กีฬาราชสีมาวิทยาลัย
  • ชั้นบน เป็นสนามบาสเกตบอลมีอัฒจันทร์รอบด้านทั้ง 4 ด้าน บรรจุคนได้ประมาณ 800 คน
  • ชั้นล่าง เป็นห้องพักอาจารย์ ห้องเก็บตัวนักกีฬา ห้องเรียน และยังใช้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 • อาคารกิจกรรมลูกเสือ อยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารศิลปศึกษา
 • อาคารหอประชุม 90 ปี ชั้นบนเป็นหอประชุมใช้ในการจัดงาน-พิธีต่างๆ และชั้นล่างเป็นห้องสมุดของโรงเรียน
 • อาคาร 80 ปี ราชสีมาศิษยานุสรณ์ เป็นอาคารจากการจัดงานครบรอบ 80 ปี ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จัดสำหรับเป็นที่ประดิษฐานท่านท้าวสุรนารี(องค์ต้นแบบองค์ที่อนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีปั้นโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และปัจจุบันได้ทำการย้ายสถานที่ประดิษฐานท่านท้าวสุรนารีไปอยู่ ณ ศาลาใหม่หน้าบริเวณทางเข้าโรงเรียน) และที่ทำการกองบังคับการกรมนึกศึกษาวิชาทหารโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมณฑลทหารบกที่ 21
 • อาคารธรรมสถาน ใช้เป็นที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและเรียนวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งใช้เป็นอาคารประชุมเอนกประสงค์
 • เรือนพยาบาล เป็นอาคารที่ ม.ศ.5 รุ่นสุดท้ายหาทุนสร้างให้เป็นอนุสรณ์สำหรับใช้บริการตรวจสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีห้องผ่าตัดขนาดเล็ก
 • โรงอาหาร ใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน (พ.ศ.2509-2554)
 • โรงอาหารใหม่ ใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน (พ.ศ.2535-2554)
 • ศาลากฤษณ์ จันทนโรจน์ ตั้งอยู่หน้าอาคาร 80 ปี ราชสีมาศิษยานุสรณ์ อาจารย์จินตนา จันทนโรจน์ สร้างให้เป็นอนุสรณ์ให้นายกฤษณ์ จันทนโรจน์
 • สำนักงานพัสดุ ตั้งอยู้ด้านทิศตะวันออกของอาคาร 1
 • อาคารอุตสาหกรรม ใช้เป็นสถานที่เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบ่งสายงานดังนี้
  • อาคารโรงงาน 1 แผนกช่างเขียนแบบ
  • อาคารโรงงาน 2 แผนกช่างยนต์และแผนกช่างโลหะ
  • อาคารโรงงาน 3 แผนกช่างไฟฟ้าและแผนกช่างไม้ก่อสร้าง
  • อาคารโรงงาน 4 แผนกคหกรรม
 • ศาลาพระอาจารย์ศุภชัย อัคฺคธมฺโมเป็นที่ตั้งสำนักงานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มงานกิจการนักเรียน
 • สวนป่า ใช้เป็นที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ
 • อาคารสำนักงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number Oneตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 5
 • อาคารสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน เป็นห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน
 • ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (Friend Corner) ชั้นหนึ่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
 • อาคาร 111 ปี เป็นลานเอนกประสงค์ มีหลังคาครอบขนาดใหญ่ เป็นอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งครอบคลุมบริเวณสนามเทนนิส , สนามฟุตบอล , สนามบาสเก็ตบอล , สนามเซปักตระกร้อ และสนามวอลเล่ย์บอลเดิมของโรงเรียน
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

.
 
. [223.205.250.xxx] เมื่อ 14/03/2016 23:09
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 11/02/2020 02:19
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :